مجهز به آمبولانس های خصوصی

آمبولانس های مجهز به تجهیزات ویژه پزشکی

به همراه کادر پزشکی و پرستار ورزیده

انتقال بیمار به تمام نقاط کشور

تلفن هماهنگی تهران  :

09193652640 ( شبانه روزی - 24 ساعته)


کمپ ترک اعتیاد بانوان و آقایان

کمپ ترک مواد مخدر اجباری و اختیاری

اين مرکز داراي کادر مجرب متشکل از پزشک، روانشناس، مدديار اعتياد و مدديار خانواده مي باشد که در دوره های زماني مشخص مددجويان مرکز را تحت معاينه هاي پزشکي و مشاوره هاي مختلف قرار ميدهند.

- برگزاري جلسات بهبودی بطور مداوم

- برگزاري کارگاه هاي آموزش مهارت هاي زندگی بطور مداوم

- برگزاری ورزش صبحگاهی به صورت گروهی و روزانه و همينطور انجام ورزش هاي گروهی

- اشتغال زایی جهت مددجویان بهبود یافته از طريق رایزنی با شرکت ها و کارگاه هاي مختلف و معرفی مددجويان بيکار پس از ترخيص جهت اشتغال به اين شرکت ها و کارگاه ها و غیره بخشی از برنامه هاي اين مرکز می باشد.

- همچنین در مورد مددجويانی که از طرف خانواده طرد شده اند و امکان بازگشت به آغوش خانواده را ندارند، مرکز سعی کرده است تا با برگزاري جلسات مشاوري خصوصی براي خانواده و راهنمايی آنها در راستاي پذيرش مجدد مددجو به آنها کمک نموده و از اين طريق از بازگشت مددجو به شرايط قبل از بهبودی و مصرف مجدد مواد مخدر جلو گيری نمايد.